Gevolgen nieuwe Wro voor bestuurslasten gemeenten

Cebeon heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) voor de bestuurlijke lasten van gemeenten. Met de gewijzigde wetgeving en de daarmee verbonden bestuurlijke lasten was tijdens het onderzoek nog nauwelijks ervaring bij gemeenten. Het onderzoek is daarom in voortdurende dialoog met gemeentelijke en andere deskundigen uitgevoerd. Er zijn verschillende vragenrondes (per e-mail en telefonisch) gehouden. Tevens zijn tussentijdse bevindingen en ramingen voorgelegd aan gemeenten en andere deskundigen tijdens een viertal werkconferenties. Daarbij kon gebruik worden gemaakt van eerste ervaringsgegevens.

Het onderzoek vormde een actualisatie van het onderzoek dat in 2003 door Cebeon is uitgevoerd. Het onderzoek heeft zich gericht op nieuwe elementen in de wet, die in de concepttekst van 2003 nog niet als zodanig waren opgenomen. Het betreft het projectbesluit, de structuurvisie voor het gehele gemeentelijk grondgebied en de structurele kosten in verband met de Grondexploitatiewet. De structurele kosten die hiermee zijn gemoeid zijn geraamd op 16 mln euro en daarnaast dient er nog rekening te worden gehouden met eenmalige kosten van 55 mln euro.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite