Bestuur en overhead

Het besturen van een gemeente is in handen van de gemeenteraad, het college en de burgemeester. De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur en het college van burgemeesters en wethouders is het dagelijks bestuur. De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers en treedt op namens de bevolking en stelt de grote lijnen van het beleid vast. Vervolgens voert het college van burgemeesters en wethouders dit beleid uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Deze bestuursorganen functioneren niet zonder ondersteuning, zoals een griffier, de rekenkamer, een afdeling P&O, een facilitaire dienst en huisvesting.

Inzet gemeentelijke of provinciale middelen

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeente-/provinciefonds naar type gemeenten/provincies
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Bestuur en Ondersteuning en verdeelvoorstellen aandragen (o.a. wachtgelden)
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten/provincies door relevante schakels en achtergronden te benoemen

Benchmarken bestuur en ondersteuning

Om inzicht te verkrijgen in het beleid op het gebied van Bestuur en Ondersteuning verricht Cebeon monitor- of benchmarkonderzoek. Hiervoor worden de netto-uitgaven in beeld gebracht, op het totaalniveau van het taakgebied en/of voor specifieke onderdelen (zoals vergoedingen, wachtgelden, ICT, communicatie, huisvesting). Deze uitgavenpatronen worden vervolgens vergeleken met kostennormen en referenties, rekening houdend met de relevante structuurkenmerken (zoals, inwonertal en bebouwingstructuur) en organisatiekenmerken (bezetting, samenwerking).

Als sluitstuk worden de schakels achter de verschillen inzichtelijk gemaakt. Er kan ook een analyse worden gemaakt van de toerekening van ondersteunende kosten aan andere taakvelden.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite