Bestuur en ondersteuning

Het besturen van een gemeente is in handen van de gemeenteraad, het college en de burgemeester. De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur en het college van burgemeesters en wethouders is het dagelijks bestuur. De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers en treedt op namens de bevolking en stelt de grote lijnen van het beleid vast.Vervolgens voert het college van burgemeesters en wethouders dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Deze bestuursorganen functioneren niet zonder ondersteuning, zoals een griffier, de rekenkamer, een afdeling P&O, een facilitaire dienst en huisvesting.

Expertise

De kennis van Cebeon omvat:

  • het onderhouden van de verdeling van het Gemeentefonds (cluster Bestuursorganen) en Provinciefonds (cluster Bestuur) en decentralisatie-uitkeringen door middel van behoefteramingen, financiële ijkpunten en beleid
  • het inventariseren en berekenen van de middelen die met beleidswijzigingen gemoeid gaan
  • het volgen en benchmarken van individuele (groepen) gemeenten en provincies met betrekking tot Bestuur en ondersteuning.
Producten

Onderhoud van het Gemeente-/Provinciefonds (cluster Bestuursorganen en Algemene Ondesteuning) op basis van de ontwikkelde verschillenanalyse

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeente-/provinciefonds naar type gemeenten/provincies
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Bestuur en Algemene Ondersteuning en verdeelvoorstellen aandragen (o.a. wachtgelden)
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten/provincies door relevante schakels en achtergronden te benoemen

Monitoren en benchmarken van de taakgebieden Bestuur en Ondersteuning

Om inzicht te verkrijgen in het beleid op het gebied van Bestuur en Ondersteuning kan er een monitor- of benchmarkonderzoek worden uitgevoerd van het gemeentelijke/provinciale beleid. Hiertoe worden de netto-uitgaven in beeld gebracht, op het totaalniveau van het taakgebied en/of voor specifieke onderdelen (zoals vergoedingen, wachtgelden, ambtelijke ondersteuning, ICT).

Deze uitgavenpatronen worden vervolgens vergeleken met kostennormen en referenties, rekening houdend met de relevante structuurkenmerken (zoals, inwonertal en bebouwingstructuur) en organisatiekenmerken (bezetting, samenwerking). Als sluitstuk worden de schakels achter de verschillen inzichtelijk gemaakt. Er kan ook een analyse worden gemaakt van de toerekeningssystematiek van ondersteunende kosten aan andere taakvelden (bijvoorbeeld middels de kostenplaatsenmethode).

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite