benchmarks en doorlichtingen

Ontwikkeling overhead Zundert

In veel gemeenten zijn de overheadkosten de afgelopen jaren fors toegenomen. De rekenkamercommissie van Zundert hebben daarom een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de overheadkosten, met specifieke aandacht voor ICT. Cebeon heeft dit onderzoek uitgevoerd.

De overheadkosten zijn over een periode van 2017-2024 gedetailleerd in beeld gebracht. Naast ICT gaat het daarbij om de overheadkosten van financiën, P&O, communicatie, huisvesting & facilitair, interne zaken en bestuursondersteuning. De kosten in Zundert zijn vergeleken met een groep van referentiegemeenten. De overheadelementen met een afwijkende kostenontwikkeling in Zundert zijn aan een nadere analyse onderworpen. In die verdiepingen zijn de keuzes (knoppen) in beeld gebracht om de kosten te kunnen beheersen. Tevens zijn er succesfactoren van efficiënt beleid naar voren gekomen.

Uit de analyse blijken de overheadkosten in Zundert circa 30% te zijn gestegen. Dit beeld komt overeen met de ontwikkeling bij referentiegemeenten. De kosten voor ICT en interne zaken zijn daarbij hoger; voor communicatie en huisvesting juist lager. De ICT-dienstverlening is uitbesteed aan een samenwerkingsverband. Een service-level agreement ontbreekt echter waardoor het niet goed mogelijk is om de ICT-kosten te beheersen. Wel lijkt er bewust te zijn gekozen voor een relatief hoog kwaliteitsniveau.

Het onderzoek heeft geleid tot concrete aanbevelingen die door het college zijn overgenomen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite