Rekenkamer Schagen: budgetrecht

Het budgetrecht ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. Artikel 189 Gemeentewet stelt dat “Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden.” De begroting vormt de basis voor de bedrijfsvoering, maar ook de basis voor de verantwoording. Het college moet de raad in staat stellen om zijn budgetrecht goed te kunnen invullen.

De Rekenkamercommissie Schagen kreeg over twee specifieke gevallen vragen over het budgetrecht. Het gaat om twee zaken waarbij sprake is van besluitvorming onder tijdsdruk, te weten de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen in een sporthal en de aanleg van een voetpad in de duinen. Regioplan en Cebeon hebben onderzoek gedaan naar het handelen van het College bij deze casussen binnen het financiële en juridische kaders (zowel landelijke als lokale regelgeving en P&C documenten).

Hierbij komt een beeld naar voren dat Schagen niet beschikt over een noodprocedure om besluiten te nemen met financiële gevolgen onder tijdsdruk. Ook kent Schagen geen tijdschrijfsysteem waardoor de lasten van projecten niet goed in beeld kunnen worden gebracht. Tenslotte zijn er verbeteringen mogelijk in het informeren van de gemeenteraad bij spoeduitgaven. De aanbevelingen van de rekenkamer zijn in de Raad besproken en worden bij de herziening van de financiële verordening ter hand genomen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite