De Europese Dienstenrichtlijn: gevolgen voor de decentrale overheden

In opdracht van de ministeries van BZK en EZ zijn de gevolgen van de Europese Dienstenrichtlijn, die op 28 december 2006 is vastgesteld, voor de decentrale overheden in kaart gebracht. De Dienstenrichtlijn regelt zowel de vrijheid van vestiging van dienstverrichters als het vrije verkeer van diensten tussen lidstaten. De nadruk van het onderzoek lag op de financiële consequenties. In dit onderzoek is samengewerkt met SGBO. Voorts is tijdens het onderzoek gebruik gemaakt van klankbordgroepen vanuit de decentrale overheden en vanuit de wetenschap. Een deel van het onderzoek had betrekking op de interpretatie van de richtlijn en de vertaling ervan naar concrete verplichtingen, taken en daarmee verbonden activiteiten voor de decentrale overheden. Deze vertaalslag was noodzakelijk om te kunnen analyseren welke extra activiteiten er van decentrale overheden zullen worden vereist. Voor deze extra activiteiten zijn de kosten geraamd. De belangrijkste structurele activiteiten die voortvloeien uit de Dienstenrichtlijn behelzen de screening van bestaande regelgeving, de inrichting van een ‘één-loket’ inclusief elektronisch berichtenverkeer en administratieve samenwerking tussen de lidstaten (en de decentrale overheden daarbinnen).

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite