benchmarks en doorlichtingen

Financiële gevolgen van Europese regelgeving voor de decentrale overheden

Cebeon heeft samen met SGBO onderzoek verricht naar de (financiële) gevolgen van Europese regelgeving voor decentrale overheden. Het onderzoek is uitgevoerd voor de Raad voor de financiële verhoudingen en richtte zich zowel op rechtstreekse werking (verdragsbepalingen en verordeningen) als Europese richtlijnen (die in nationale wetgeving moeten worden omgezet).

Het onderzoek is mede in het kader van artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet uitgevoerd. Het betreft regelgeving over staatssteun, aanbestedingen, mededingingsrecht, vrij verkeer, natuur (Habitatrichtlijn) en milieu (luchtkwaliteit, milieu-effectbeoordeling, kaderrichtlijn water) en het ‘Europaproof’ maken van de organisaties van provincies en gemeenten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite