Profielen van gemeenten in relatie tot bestuurskracht

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is onderzoek verricht teneinde een typologie van profielen van gemeenten te ontwikkelen, gericht op het beoordelen en vergroten van de bestuurskracht van gemeenten. Daarbij was het de vraag wat de meest onderscheidende criteria zijn op basis waarvan tot een zinvolle indeling kan worden gekomen. In het onderzoek is nagegaan of het ontwikkelen van algemene profielen zinvol is of dat alleen een uitsplitsing naar beleidsdomeinen zinvol kan zijn. Onderzocht is welke criteria kunnen worden gehanteerd voor de typering, hoe deze ouden kunnen leiden tot bepaalde typen profielen en hoeveel typen er dan zouden worden onderscheiden. Ook is aandacht besteed aan de toetsing van de onderscheidende werking van de profielen en het gebruik ervan. Tot slot is een handreiking geboden voor te nemen stappen om tot uitgewerkte en hanteerbare profielen te komen, inclusief een beoordeling van de hiermee gepaard gaande kosten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite