Quick-scan externe inhuur Hoeksche Waard

Voor de rekenkamer van Hoeksche Waard heeft Cebeon de omvang en samenstelling van de externe inhuur tegen het licht gehouden. In het onderzoek is zowel het inhuurbeleid als de financiële omvang van externe inhuur onder de loep gelegd.

De gemeente wil externe inhuur terughoudend inzetten. Er is geen visie of beleidsplan hoe dit kan worden gerealiseerd. Wel zijn er richtlijnen over de afwegingen en procedures hoe externe inhuur kan worden ingezet door teammanagers. Hoeksche Waard is recent ontstaan uit een gemeentelijke fusie waarbij men 5 à 7 jaar denkt nodig te hebben om vacatures structureel in te vullen. Op termijn is de doelstelling om de inhuur te beperken tot 5%. Employer branding en strategische personeelsplanning zijn daarbij belangrijke instrumenten.

De externe inhuur bedraagt in 2020 circa 23% van de personeelslasten. De financiële administratie van de gemeente is op factuurniveau onderzocht op basis van een heldere afbakening. De omvang van externe inhuur is duidelijk hoger dan bij referentiegemeenten. De inhuurlasten zijn daarnaast in beeld gebracht naar samenstelling; flexibel budget als onderdeel van de structurele personeelsbudgetten en incidenteel budget en daarnaast de verschillen per team.

Aan de hand van het onderzoek zijn heldere bevindingen ontleend en concrete aanbevelingen gedaan.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite