Ontwikkeling ramingsfunctie Amsterdam

Cebeon heeft de ramingsfunctie ontwikkeld voor het gemeentebestuur van Amsterdam ter versterking van het financiële beheer. Dit instrument biedt de gemeente inzicht in de Amsterdamse taakuitvoering in programma’s, voorzieningenniveau en werkwijzen. Hiermee biedt het houvast bij keuzes om te komen tot een optimale allocatie van de beschikbare middelen.

De ramingsfunctie biedt:

  • een instrument voor integrale afweging naar taakgebieden binnen de totaal beschikbare middelen van de gemeente
  • een objectivering van Amsterdamse uitgaven en prestaties. Hiermee maakt het de Amsterdamse taakuitvoering vergelijkbaar met andere gemeenten
  • inzicht in effecten van keuzes doordat onderscheid wordt gemaakt naar wel en niet beïnvloedbare factoren

De ramingsfunctie maakt het daarmee mogelijk om bij de beoordeling van kosten effecten te isoleren van de omstandigheden die Amsterdam niet kan beïnvloeden (structuurkenmerken), maar die wel bepalend zijn voor de kosten die Amsterdam noodzakelijkerwijs moet maken om haar taken adequaat uit te kunnen voeren. Daarmee wordt inzicht geboden in de mogelijkheden om kosten te beïnvloeden door eigen keuzes omtrent voorzieningenniveau en uitvoeringspraktijk. Hiermee verschilt de ramingsfunctie van andere instrumenten die binnen Amsterdam zijn ontwikkeld (o.a. asset-management, areaalsystematiek).

Met deze ramingsfunctie is invulling gegeven aan een bestuurlijke opdracht om de financiële gevolgen van keuzes uit het verleden zichtbaar te maken. Tevens is een verdeling ontwikkeld voor de middelen voor gebiedsgericht werken door de stadsdelen. Hierbij wordt rekening gehouden met objectieve kenmerken van de gebieden die bepalend zijn voor de zwaarte van hun opgaven en kostenverschillen die daarmee samenhangen. Deze objectieve verdeling kan ook houvast bieden bij toekomstige wijzigingen binnen Amsterdam (gebiedsindeling, taakverdeling, groei van de stad).

In het ontwikkelingstraject van de ramingsfunctie heeft Cebeon in opdracht van de gemeente Amsterdam diverse onderzoeken uitgevoerd naar het referentieniveau van enkele taakgebieden.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite