Referentiebudgetten Amsterdam openbare ruimte en onderwijshuisvesting

De gemeente Amsterdam werkt aan de ramingsfunctie om de lasten van programmaonderdelen geobjectiveerd te kunnen begroten, o.a. door vergelijking met referentiegemeenten. Door in de vergelijking expliciet de Amsterdamse structuur mee te wegen wordt een platte vergelijking op alleen geld of fte’s voorkomen. Dit inzicht, inclusief een verklaring van de verschillen, biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid de middelen naar programmaonderdelen beter te alloceren. Cebeon heeft de referentiebudgetten berekend voor Amsterdam voor onderwijshuisvesting en diverse elementen in de openbare ruimte. Deze zijn geconfronteerd met huidige budgetten op de gemeentelijke begroting en/of assets (zoals wegenonderhoud, groenonderhoud, straatreiniging, openbare verlichting).

Uit het onderzoek voor onderwijshuisvesting blijkt dat Amsterdam meer uitgeeft dan referenties, vooral voor huisvesting van voortgezet onderwijs. Voor primair en speciaal onderwijs is dit minder het geval. Voor de openbare ruimte komt een meer gemengd  beeld naar voren: op een aantal onderdelen is het uitgavenniveau hoger, op andere onderdelen is dit ongeveer gelijk of zelfs lager. De onderzoeken zijn aangeboden aan de gemeenteraad als pilots. De wethouder Financiën heeft vervolgens aan Cebeon gevraagd om de onderdelen waar de verschillen het grootst zijn deze verder uit te diepen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite