Infrastructuur

Voor burgers is de aanleg en het onderhoud van de openbare infrastructuur één van de meest zichtbare taken van gemeenten en provincies. Hieronder vallen asfalt- en klinkerwegen, pleinen, voetpaden, fietspaden, viaducten, bruggen, rotondes, verkeerslichten en –borden, straatmeubilair en water.

Ook het parkeervoorzieningen vallen hieronder. In hun beleid maken gemeenten en provincies keuzes in de onderhoudsfrequentie per gebied, de levensduur van wegen en bruggen en het wel of niet aanleggen van nieuwe infrastructuur. De structuur van het grondgebied en de intensiteit van het gebruik spelen daarbij ook een rol.

Inzet gemeentelijke of provinciale middelen

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeentefonds en provinciefonds, met een onderscheid naar beheers- en ontwikkeltaken. In deze analyse wordt ook rekening gehouden met parkeerinkomsten
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Infrastructuur met een voorstel voor de verdeling
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten of provincies door relevante schakels en achtergronden te benoemen

Benchmarken beleid openbare ruimte

Om inzicht te verkrijgen op het beleid op het gebied van openbare ruimte kan er een monitor- of benchmarkonderzoek worden uitgevoerd van het gemeentelijke of provinciale beleid. Hiertoe worden de netto-uitgaven in beeld gebracht, op het totaalniveau van het taakgebied en/of voor specifieke onderdelen (zoals wegen, straatreiniging, verkeersmaatregelen en parkeren).

Deze uitgavenpatronen worden vervolgens vergeleken met kostennormen en referenties, rekening houdend met de relevante structuurkenmerken (zoals verstedelijking, inwonertal en slappe bodem), organisatiekenmerken (bezetting, samenwerking, overhead) en prestatie-indicatoren (onderhoudsfrequentie, type verharding). Tenslotte worden de achtergronden van de verschillen inzichtelijk gemaakt.

Ontwikkelen referentiebudgetten

Cebeon ontwikkelt referentiebudgetten om programmaonderdelen geobjectiveerd te kunnen begroten. Hierbij wordt rekening gehouden met de structuur van gemeenten en referenties. Dit biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid om middelen programmaonderdelen te alloceren. Referentiebudgetten zijn verder te verdiepen naar assetsmanagement.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite