Verschillenanalyse clusters wegen, water en groen gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft een verschil geconstateerd tussen de geraamde netto lasten op de taakgebieden Wegen, water en groen en de vergoeding die de gemeente voor deze taakgebieden ontvangt via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Tevens is uit eigen verkenningen van de gemeente naar voren gekomen dat het netto uitgavenniveau van Leiden op deze taakgebieden duidelijk hoger ligt dan in een aantal andere – qua fysieke structuur vergelijkbare – gemeenten.
Als gevolg van de actualisatie van de beheerplannen kapitaalgoederen openbare ruimte is er sprake van een incidenteel tekort inzake achterstallig onderhoud en een structureel geraamd tekort ten aanzien van het reguliere onderhoud.

Tegen deze achtergrond heeft Cebeon op verzoek van de gemeente Leiden een onderzoek uitgevoerd naar het netto lastenniveau van de gemeente Leiden op de taakgebieden Wegen, water en groen. Daarbij zijn de netto lasten van Leiden op de genoemde taakgebieden vergeleken met:

  • de normering (ijkpuntscore) in het gemeentefonds;
  • het gemiddelde netto lastenniveau in een aantal referentiegemeenten.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite