Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Wegen en Water

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van het taakgebied Wegen Water zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Hieruit blijkt dat grotere, dichtbebouwde gemeenten meer uitgaven dan de middelen in het gemeentefonds. Een aantal toeristische gemeenten gebruikt de parkeeropbrengsten om de uitgaven op dit taakgebied te dekken. Tenslotte wordt aanbevolen herstructureringen gezamenlijk met gebiedsontwikkelingen en grondexploitaties (cluster VHROSV) te bezien.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite