Doorlichting exploitatie Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschap Limburg (WL) heeft de uitvoering van de waterzuiveringstaak ondergebracht bij de dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). De zuiveringstaak omvat de bouw, exploitatie, onderhoud en beheer van alle zuiveringstechnische werken. In de begroting 2022 van WBL bleek er onvoldoende vervangingsruimte voor de assets. Ook inzicht in de kwaliteit van de assets was onvoldoende.

Cebeon heeft de bedrijfsvoering van WBL doorgelicht. Uit een vergelijking met andere waterschappen blijken de kapitaalgoederen van WBL relatief verouderd. Mede hierdoor is het zuiveringstarief relatief laag. Om de benodigde vervangingen te kunnen doen is het investeringsvolume in de meerjarenbegroting naar voren gehaald. Op termijn is een structureel hoger volume nodig dat wordt onderbouwd in het project Assetbase Op Orde.

De WBL-organisatie werkt sober en doelmatig. WBL heeft weinig invloed op haar kosten waar de eisen en ambities van WL en maatschappelijke factoren van invloed zijn. Ook realiseert WBL zich dat de staat van de assets onvoldoende in beeld is. Hierdoor is het niet goed mogelijk om strategische afwegingen te maken. WBL is verschillende processen aan het inrichten rondom assetmanagement. De effectiviteit van de processen is afhankelijk van nu nog ontbrekende gegevens.

De analyse leidt tot een lijst met bestuurlijke knoppen, zoals het ambitieniveau of investeringswijze (sec vervangen of meer aandacht voor duurzaamheid). Deze sturingselementen liggen nog niet vast in een afwegingskader om te bepalen hoe deze instrumenten moeten worden gewogen.

De doorlichting heeft geleid tot concrete adviezen om de bedrijfsvoering en processen van WBL effectiever in te richten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite