Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds en herijking BDuR

Het onderdeel brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds is door Cebeon onderzocht op volume en verdeling. Gemeenten financieren hieruit de uitgaven voor veiligheidsregio’s, die ook een eigen inkomstenstroom hebben in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De BDuR is in dit onderzoek in samenhang meegenomen. Deze exercitie ligt in het verlengde van het Periodiek Onderzoek 2010. Dit onderzoek heeft zich gericht op basisbrandweerzorg, maar ook op zaken als geneeskundige hulpverlening in de regio, bevolkingszorg en crisisbeheersing (waaronder alarmering en opschaling).

Alle 25 veiligheidsregio’s zijn in het onderzoek betrokken evenals een steekproef van 80 gemeenten. Er zijn gedetailleerde financiële grootboekoverzichten opgevraagd die zijn geanalyseerd. Ook is er operationele informatie in het onderzoek betrokken. Er is gebruik gemaakt van de methode van de verschillenanalyse.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat vooral de kleinste, minst verstedelijkte en meerkernige gemeenten meer uitgaven dan dat ze krijgen gehonoreerd in het gemeentefonds. Sterk verstedelijkte gemeenten geven juist minder uit. Landelijk wordt er circa 75 mln euro meer uitgegeven dan dat in het gemeentefonds is opgenomen. Cebeon heeft voorgesteld het volume van het ijkpunt brandweer en rampenbestrijding hierop aan te passen. Ook heeft Cebeon een nieuwe verdeling opgesteld om de verdeling zoveel mogelijk recht te trekken. In de verdeling van de BDuR is geconstateerd dat regio’s meer middelen besteden aan zeer risicovolle bedrijvigheid (met name BRZO). Er wordt voorgesteld om hier meer gewicht aan te geven in de verdeling. Het volume in de BDuR blijft ongewijzigd.

Voor het gemeentefonds en de BDuR tezamen leidt dit vooral tot sterke positieve herverdeeleffecten bij meer landelijke regio’s Vrijwel alle regio’s gaan er enkele euro’s per inwoner op vooruit.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite