Herziening financiële verhouding

Cebeon heeft het ministerie van BZK ondersteund bij de ontwikkeling van varianten voor de verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Dit maakt onderdeel uit van de verkenningen die BZK verricht om de toekomstbestendigheid van het stelsel van financiële verhoudingen te verbeteren. Dit is onder andere uitgewerkt in de rapportage Maak Verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur.

In het huidige systeem is sprake van het (grotendeels) verevenen van kosten via kostendrijvers die aansluiten bij kostenpatronen van gemeenten. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met belastingcapaciteit van gemeenten (potentiële baten).

In verschillende varianten die een relatie hebben met meer of minder verevenen, zijn verdelingen doorgerekend. Daarbij is gekeken naar:

  1. Vereenvoudiging van de verdeelsystematiek
  2. Hervorming van het gemeentelijk belastinggebied
  3. Meer of minder verevenen vanuit derde aspiratieniveau
  4. Regionalisering
  5. Stimuleren van economische ontwikkeling

Cebeon heeft een methodiek ontwikkeld om verdeelvarianten systematisch door te rekenen, zodat de uitkomsten op zinvolle wijze met elkaar vergeleken kunnen worden.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite