benchmarks en doorlichtingen

Informatie voor derden: aansluiting op gemeentelijke begroting

Gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen leveren zesmaal per jaar financiële informatie aan het CBS. Deze financiële informatie staat bekend als ‘Informatie voor derden’, oftewel Iv3. Financiële toezichthouders, ministeries, de Europese Unie, raadsleden, journalisten en onderzoekers maken dankbaar gebruik van deze data. Per 2017 zijn de Iv3-voorschriften gewijzigd. Tevens is de indeling in taakvelden aangepast. Deze wijzigingen hebben de vraag opgeroepen wat de ‘kwaliteit’ is van de huidige Iv3-gegevens.

Voor het ministerie van BZK heeft Cebeon een nulmeting verricht naar de aansluiting tussen de boekhouding van gemeenten en Iv3-taakvelden. Hiervoor is van circa 30 gemeenten financiële detailinformatie uit de jaarrekening 2017 opgevraagd en geanalyseerd. De bevindingen zijn per gemeente teruggekoppeld. Uit de nulmeting komt in beginsel een positief beeld naar voren: ongeveer tweederde van deze gemeenten deelt zo’n 85% van hun lasten en baten correct toe aan Iv3-taakvelden. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen gemeenten en tussen taakvelden. In de rapportage zijn overzichten opgenomen per (hoofd)taakveld.

Tenslotte komen uit het onderzoek ook enkele aandachtspunten naar voren die aanleiding zijn tot verduidelijking van of (her)bezinning op de taakveldstructuur.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite