Groen

Het groen is beeldbepalend voor het aanzicht van de gemeente. Het zorgt voor een prettige omgeving om te wonen, recreëren en te ondernemen. Daarnaast speelt groen een belangrijke rol in de ecologische en economische waarde van een gemeente of afzonderlijke kern.

Onder het openbaar groen worden plantsoen, parken, groenstroken en bomen verstaan en daarnaast ook sportaccommodaties, recreatieterreinen, natuurgebieden en begraafplaatsen. De beleidsvrijheid van gemeenten zit vooral in de hoeveelheid groen, het type groen en het onderhoudsniveau van de parken, plantsoenen en het overige groen.

Inzet gemeentelijke middelen

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeentefonds naar type gemeenten
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Groen en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten/provincies door relevante schakels en achtergronden te benoemen

Benchmarken beleid openbare ruimte

Om inzicht te verkrijgen in het beleid op het gebied van openbare ruimte kan er een monitor- of benchmarkonderzoek worden uitgevoerd van het gemeentelijke beleid. Hiertoe worden de netto-uitgaven in beeld gebracht, op het totaalniveau van het taakgebied en/of voor specifieke onderdelen (zoals onderhoud groen, recreatie, natuurbescherming en lijkbezorging).

Deze uitgavenpatronen worden vervolgens vergeleken met kostennormen en referenties, rekening houdend met de relevante structuurkenmerken (zoals verstedelijking, inwonertal en oppervlakte), organisatiekenmerken (bezetting, samenwerking, overhead) en prestatie-indicatoren (onderhoudsfrequentie, type groen). Tenslotte worden de achtergronden van de verschillen inzichtelijk gemaakt.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite