Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Groen en Ontspanning

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van het taakgebied Groen en Ontspanning zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Voor zowel Groen als Ontspanning is geconstateerd dat de feitelijke netto uitgaven gemiddeld duidelijk boven het niveau van het gemeentefonds liggen. Bij Groen zijn het juist de kleinere gemeenten die gemiddeld meer uitgeven dan het ijkpunt; bij Ontspanning is dit juist het geval bij de grootste gemeenten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite