Onderzoekstraject Openbare Orde en Veiligheid: herijking verdeling gemeentefonds en BDUR

Dit betreft een evaluatieonderzoek dat Cebeon (ondersteund door Adviesbureau Van Dijke) heeft verricht voor het ministerie van BZK naar de bekostigingssystematiek op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV). Enerzijds betreft dit de bekostiging via het gemeentefonds van gemeentelijke bestedingen aan brandweer en rampenbestrijding en aan overige openbare orde en veiligheid (OOOV). Anderzijds gaat het om de systematiek van de doeluitkering rampenbestrijding (BDUR), waaruit een deel van de uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding (inclusief het geneeskundige deel) op regionaal niveau wordt bekostigd.

Belangrijke aanleiding voor het onderzoek was de constatering van de beheerders van het gemeentefonds dat de feitelijke uitgaven in de afgelopen periode zowel bij gemeenten als bij regio’s sneller zijn gestegen dan waarmee in het gemeentefonds rekening is gehouden. Hierdoor was niet alleen sprake van een duidelijke afwijking van het volume van de feitelijke uitgaven, maar was er tevens sprake van een duidelijke scheefgroei in de verdeling, waardoor een herijking nodig is geweest. Bij deze herijking is er vanuit de onderlinge samenhang van de geldstromen uit het gemeentefonds en de BDUR gekomen tot een voorstel voor een geactualiseerde verdeling van beide verdeelstelsels.

In het eerste deelrapport is de uitgavenontwikkeling tussen 2001 en 2005 geĆÆnventariseerd voor het brandweerdeel, het geneeskundige deel en voor OOOV. In het tweede deelrapport zijn de uitkomsten van de verschillenanalyse gepresenteerd evenals geactualiseerde verdeelsleutels voor de gemeentelijke middelen en de BDUR. Met instemming van de begeleidingscommissie (met zowel vertegenwoordigers vanuit verschillende ministeries als uit het veld) zijn beide deelrapporten ingebracht in de Kabinetsformatie voor Balkenende IV.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite