Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds

Voor de ministeries van BZK en Financiën heeft Cebeon (samen met Regioplan) onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

In de eerste fase zijn de feitelijke lasten en baten alle gemeentelijke taakgebieden in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Vergelijking van de feitelijke uitgavenpatronen met de ijkpuntscores in het gemeentefonds per taakgebied heeft diverse aanbevelingen opgeleverd, zowel ten aanzien van het volume als de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

In de tweede fase zijn diverse clusters in het gemeentefonds technisch herijkt.

Er zijn ook voortgangsberichten per taakgebied beschikbaar voor Bestuursorganen, Bevolkingszaken, Educatie, Groen en Ontspanning, Kunst en Oudheid, Maatschappelijke Zorg, OEM-OZB, Openbare Orde en Veiligheid, Riolering en Reiniging, VHROSV en Fysiek Milieu, Werk en Inkomen en Wegen en Water.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite