Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport clusters Riolering en Reiniging

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van de taakgebieden Riolering en Reiniging zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Op basis hiervan blijkt dat niet alle gemeenten de lasten voor riolering en reiniging volledig dekken uit de lokale heffingen afvalstoffenheffing en rioolrecht. Het resterende deel wordt dan gedekt uit algemene middelen (zoals OZB). Er wordt aanbevolen om de verdeling van deze taakgebieden niet aan te passen met uitzondering van gemeenten met een (zeer) slechte bodemgesteldheid (extra kosten voor riolering).

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite