Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Kunst en Oudheid

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van het taakgebied Kunst en Oudheid zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Voor zowel kunst als oudheid is geconstateerd dat de uitgaven duidelijk boven het niveau van de gemeentefonds liggen. Bij kunst zijn er op dit moment bij veel gemeenten plannen voor een verlaging van de uitgaven onder invloed van de economische ontwikkeling. De vraag of de verdeling moet worden aangepast hangt samen met bestuurlijke keuzes ten aanzien van het volume van de middelen die voor dit clusteronderdeel via het gemeentefonds worden verdeeld en de mate waarin daarbij rekening wordt gehouden met geldende convenanten en taakafspraken.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite