Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Openbare Orde en Veiligheid

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van het taakgebied Openbare Orde en Veiligheid (OOV) zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. De uitgaven van gemeenten aan Brandweer en Rampenbestrijding liggen in alle typen gemeenten boven het niveau van het huidige gemeentefonds. Dit verschil is groter voor de kleinste, minst verstedelijkte gemeenten, waar er van oudsher relatief de meeste vrijwilligers waren. Bij overige OOV zijn de uitgaven juist hoger in meer verstedelijkte gemeenten met veel aandachtsgroepen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite