Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Maatschappelijke Zorg

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van het taakgebied Maatschappelijke Zorg zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de bestaande clusterstructuur niet meer aansluit op een integraal voorzieningenniveau. Er is een opzet voor een nieuwe clusterstructuur ontwikkeld (onder andere met jeugd als herkenbaar onderdeel). Ook blijkt dat gemeentelijke uitgaven achterblijven bij het niveau van het gemeentefonds, met name voor huishoudelijke ondersteuning en voorzieningen gehandicapten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite