Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Werk en Inkomen

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van het taakgebied Werk en Inkomen zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Hieruit blijkt dat veel gemeenten de middelen in het gemeentefonds in ruimte mate besteden aan het dekken van tekorten op de uitkeringslasten. Dit beeld wisselt sterk tussen gemeenten. Bij het minimabeleid wordt door gemeenten veel meer uitgegeven dan de middelen in het gemeentefonds. Aanbevolen wordt om in de verdeling meer rekening te houden meer lage inkomens en bijstandontvangers.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite