Financiële gevolgen wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

Een wettelijk kader draagt bij aan de verbetering van de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening omdat het hiermee mogelijk is eisen te stellen. Voor diverse gemeenten zal het voldoen aan deze eisen geen nieuwe werkwijze tot gevolg hebben, aangezien het voor hen al bestaande of voorgenomen praktijk is. Er zijn echter ook gemeenten die niet of (zeer) beperkt uitvoering geven aan het aanbieden van schuldhulpverlening, zoals wordt geregeld in het wettelijk kader. In de Memorie van Toelichting van de wet moet ingevolge artikel 2 Financiële verhoudingswet worden aangegeven of de wet financiële gevolgen heeft voor gemeenten. Daartoe heeft het ministerie van SZW een quickscan laten uitvoeren.

Het is hierbij nadrukkelijk van belang dat niet alleen gekeken wordt naar (directe) kosten, maar ook naar inverdieneffecten die optreden.
In het onderzoek is antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de huidige uitgaven van gemeenten aan schuldhulpverlening?
  2. Wat zijn de huidige inverdieneffecten bij gemeenten en bij andere partijen?
  3. Wat zijn de te verwachten uitgaven van gemeenten aan schuldhulpverlening na inwerkingtreding van de wet, zowel in de implementatiefase gedurende het eerste jaar na inwerkingtreding als in de structurele situatie?
  4. Wat zijn naar schatting de te verwachten besparingen/inverdieneffecten van gemeentelijke schuldhulp-verlening, zowel in de implementatiefase gedurende het eerste jaar na inwerkingtreding als in de structurele situatie?
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite