Verkenningen mogelijke financiële ruimte bij verdichting

De noodzaak om opnieuw richting te geven aan de inspanningen van inwoners, overheid en bedrijven is groot. Ontwikkelingen in de demografie alsmede op de woningmarkt en arbeidsmarkt nopen hiertoe. Dit vergt op langere termijn ruimtelijke en sociaal economische ingrepen waarvoor ambitieuze investeringen noodzakelijk zijn. Heel concreet zijn er ambities tot gebiedsontwikkeling, waarbij een groot gedeelte binnenstedelijk moet gebeuren. Dit betekent stedelijke verdichting. De verwachting is dat dit leidt tot de behoefte aan extra investeringsmiddelen. Ook bekend is dat bij groei de omvang van de algemene middelen toeneemt.

Cebeon brengt de structurele extra algemene en eigen inkomsten voor de gemeente in beeld Voor dit onderzoek betreft het de structurele inkomsten uit het gemeentefonds en de OZB. Ook wordt nader geïndiceerd wat de mogelijke structurele financiële ruimte is die deze inkomstengroei biedt om investeringen te doen ten behoeve van de realisatie van deze groei.

Om deze financiële ruimte te toetsen wordt ook een vergelijking gemaakt van de huidige uitgaven met de normbudgetten in het gemeentefonds. Hiermee worden de geraamde financiële marges  in perspectief geplaatst.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite