Effecten van ontwikkelingsmodellen voor Den Haag

De gemeente Den Haag werkt aan een ruimtelijke toekomstvisie voor de lange termijn: de structuurvisie Den Haag 2020, waarin ook de ambities en opgaven voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag en omgeving zijn opgenomen. Omdat er onvoldoende onderbouwing was voor de beoogde groeidoelstelling heeft Cebeon onderzoek gedaan naar financiële effecten van groeiscenario’s en naar de gevolgen voor het draagvlak van voorzieningen met een stedelijk, regionale of (inter-)nationaal karakter.
De structurele financiële effecten zijn in kaart gebracht volgens vier scenario’s variërend van krimp naar groei. Er is gekeken naar het effect op de uitgaven voor alle gemeentelijke taakgebieden, de inkomsten uit het gemeentefonds, de inkomsten uit de OZB, de (mogelijk kostendekkende) inkomsten voor riolering en reiniging en de inkomsten uit specifieke uitkeringen en uit het BCF.

Bij de effecten voor het voorzieningenniveau is aandacht besteed aan ziekenhuizen, hoger onderwijs, theaters, musea, topsport en toeristische attracties en (openbaar) vervoer. Voorts is ook gekeken naar de effecten voor de werkgelegenheid (in absolute zin en in relatie tot kantoren, winkels en bedrijventerreinen).

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite