Monitor gemeentelijke (inwoner)bijdragen veiligheidsregio

Door de bezuinigingen vreesde het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat de gemeenten eigen financiële problematiek zouden gaan terugleggen bij de veiligheidsregio’s. Bezuinigingen en taakstellingen vallen samen met het van kracht worden van de Wet veiligheidsregio’s. De vraag rees of – terwijl het Rijk het BDUR-budget op peil hield – de gemeenten dit eveneens zouden doen met hun bijdragen aan de veiligheidsregio’s. Het risico dat de BDUR-bijdrage zou weglekken naar tekorten bij de veiligheidsregio’s als gevolg van dalende gemeentelijke bijdragen werd reëel gedacht. Op deze vraag is onderzoek gedaan zowel bij de ontwikkeling van de macrobudgetten als de ontwikkeling van de bijdragen aan de veiligheidsregio’s. Er is geconcludeerd dat de ophoging van de BDUR niet gepaard is gegaan met een afname van de totale gemeentelijke lasten. Tenslotte zijn, vooruitlopend op een periodieke kostenevaluatie, bij alle regio’s kostencomponenten van personeel en huisvesting in beeld gebracht.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite