Financiële positie veiligheidsregio’s

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft Cebeon onderzoek verricht naar de financiële positie van de veiligheidsregio’s, in het bijzonder de inventarisatie van de voornemens voor ombuigingen en bezuinigingen als gevolg van krimpende budgetten, die parallel lopen en interfereren met de volgende processen:

  • het (gaan) voldoen aan de eisen in en op grond van de Wet veiligheidsregio’s;
  • de kwalitatieve ontwikkeling van de brandweer door bundeling van de krachten op vakinhoudelijk, bestuurlijk en organisatorisch vlak bij de veiligheidsregio’s.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen zijn zowel de 11 reeds geregionaliseerde als 6 nog te regionaliseren veiligheidsregio’s in het onderzoek betrokken. Aanvullend is een steekproef getrokken van 32 gemeenten uit alle 14 niet-geregionaliseerde regio’s teneinde ook de bezuinigingen op lokaal niveau in het onderzoek te kunnen meenemen. Bij elkaar genomen is de brandweerzorg ten behoeve van bijna 62% van de inwoners van Nederland in het onderzoek betrokken. De onderzoeksresultaten zijn opgehoogd naar het niveau van heel Nederland. Hieruit komt een beeld naar voren dat op het totale brandweerbudget circa 5,5% wordt bezuinigd in de jaren tot en met 2015.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite