Financiële en personele positie bij groei in Flevoland

De provincie Flevoland ziet dat de huidige financiële positie knelt. Niet alleen voor de realisatie van de verschillende (ontwikkel)opgaven, maar ook voor de nabije toekomt waarin Flevoland verder groeit. De provincie heeft behoefte aan meer inzicht in haar structurele financiële positie

Cebeon onderzocht al in 2009 de structurele financiële situatie in Flevoland. Nu Flevoland aan de vooravond van nieuwe forse ontwikkelopgaven staat, is de financiële situatie opnieuw geanalyseerd. Met het oog op de toekomstige woningbouwopgave zijn twee varianten onderscheiden: een basisscenario van autonome groei en een schaalsprong richting 2050.

Huidige financiële en personele situatie in Flevoland

In de nabije toekomst zullen infrastructurele kapitaalgoederen moeten worden vervangen. Deze investeringen zijn in het verleden niet geactiveerd en daardoor niet zichtbaar in de exploitatie (stille lasten). De kapitaallasten stijgen doordat investeringen dienen te worden geactiveerd. Ook liggen de netto lasten aan het cluster Bestuur (incl. overhead) op een hoger niveau. Daarnaast heeft Flevoland een lagere inkomstenpotentie hetgeen ten koste gaat van de beschikbare middelen op andere taken. Om dit te kunnen compenseren worden hogere inkomsten gegenereerd uit de opcenten motorrijtuigenbelasting.

De formatielasten in Flevoland zijn relatief laag. Daar tegenover staat wel dat Flevoland over gemiddeld duurder personeel en relatief hogere inhuurlasten beschikt.

Financiële en personele impact van de basisgroei

In het basisscenario is een groei voorzien van 38.800 woningen en ruim 90.000 inwoners. De structurele impact van deze basisgroei bedraagt 6 mln. euro per jaar. Hierdoor zal geen sprake meer zijn van een begrotingsevenwicht. Daarbij treedt er een tussentijds effect op doordat hogere lasten en investeringen zich eerder zullen voordoen dan de extra middelen die beschikbaar komen via het provinciefonds.

Door de basisgroei is er een aanvullende personele capaciteit benodigd die naar verwachting overeenkomt met een personele last van circa 2 mln. euro.

Financiële en personele impact van schaalsprong

In het schaalsprong scenario is een groei voorzien van 155.700 woningen en ruim 375.000 inwoners. De structurele impact van deze schaalsprong bedraagt per saldo 20 mln. euro per jaar. Hierbij is rekening gehouden met een hogere provinciefondsuitkering. Tussentijds is er een additioneel financieel knelpunt doordat kosten vóór de baat gaan. De grootste financiële impact treedt op bij het cluster Infrastructuur.

Er moet rekening worden gehouden met een uitbreiding van ruim 200 fte om de schaalsprong tot 2050 in goede banen te leiden. Dit is een versterking van de formatie met ongeveer 50%.

Aan de hand van deze rapportage is het personele budget met ingang van de begroting 2023 fors verhoogd.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite