Provinciefonds

In het Provinciefonds gaat meer dan 1 miljard euro om. De 12 provincies bekostigen hiermee een belangrijk deel van hun taken. Om deze middelen eerlijk over provincies te verdelen is het Provinciefonds opgeknipt in taakvelden die elk een eigen verdeling kennen.Als een provincie veel geld nodig heeft voor infrastructuur wil dat immers niet zeggen dat ze ook veel geld nodig heeft voor voorzieningen. De verdeling van elk taakveld is opgebouwd uit structuurkenmerken (zoals inwoners, oppervlakte land en dichtheid) die voor elke provincie beschikbaar zijn. Cebeon heeft aan de wieg gestaan van wijze waarop de huidige verdeling tot stand is gekomen.

Expertise

De expertise van Cebeon omvat:

  • inzicht in behoefteramingen en financiële ijkpunten afgestemd op bestuurlijke uitgangspunten bij het voorzieningenniveau van provincies
  • financiële consequenties voor provincies bij veranderingen in wet- en regelgeving en de compensatie daarvoor in het provinciefonds
  • de afstemming op algemeen geldende spelregels voor algemene verdeelsystemen: een goede kostenoriëntatie (ook in de tijd gezien) en het gebruik van plausibele, objectieve en eenduidig meetbare indicatoren

Producten

Onderhoud van het provinciefonds

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek)
  • verdeelvoorstellen per taakgebied met aandacht voor het onderscheid tussen beheer en ontwikkeling
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen provincies door relevante schakels en achtergronden

Benchmarks voor individuele (groepen) provincies

Levert een bijdrage aan de prestaties en een optimale inzet van publieke middelen voor individuele (groepen) provincies. Het kan hier gaan om een provinciebrede doorlichting of een benchmark op specifieke taakvelden.

Kosteneffecten van beleidswijzigingen op decentraal niveau

Het objectief doorrekenen van beleidswijzigingen op de uitkering uit het provinciefonds en wijzigingen in de netto lasten van provincies. Denk bijvoorbeeld aan provinciebrede doorlichtingen bij groei of krimp en bij bezuinigingen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite