Economie

Economische vraagstukken spelen bij alle overheden. Vanuit Europa wordt de werking van de gemeenschappelijke interne markt gestimuleerd waarbinnen goederen, personen, diensten en kapitaal zich vrij kunnen bewegen. Het Rijk heeft oog het ondernemersklimaat in belangrijke sectoren met inachtneming voor duurzaamheid.Op regionaal en lokaal niveau kunnen gemeenten en provincies accenten leggen om het economische vestigingsklimaat te verbeteren. Bedrijven leveren een bijdrage aan de infrastructuur, brengen diversiteit in winkel- en horeca-aanbod en geven een impuls aan het maatschappelijk leven.

Inzet gemeentelijke of provinciale middelen

  • het volgen de uitgaven en inkomsten voor gemeenten en provincies op het gebied van economische zaken, ook naar deelactiviteiten;
  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeentefonds en provinciefonds. In deze analyse wordt ook rekening gehouden met inkomsten, zoals marktbaten;
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Economie en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten/provincies door relevante schakels en achtergronden te benoemen

In beeld brengen gevolgen economisch beleid voor bedrijven

Om inzicht te verkrijgen in de consequenties van economisch beleid (vanuit Europa, Rijk en/of provincie/gemeente) voor bedrijven verricht Cebeon monitoronderzoek. Cebeon heeft aandacht voor het bereiken van een hoger voorzieningenniveau of juist voor de administratieve lasten. Hiermee wordt inzicht verkregen of de doelstellingen worden gehaald. Ook kunnen vergelijkingen worden gemaakt tussen territoriale eenheden of sectoren.

Kostprijsonderzoek

Cebeon verricht onderzoek naar de kostprijzen van bedrijfsmatige activiteiten. Het kan gaan om activiteiten die rechtstreeks door overheden worden uitgevoerd of worden gesubsidieerd. De relevante kostenelementen worden verzameld en vergeleken met referenties. Ook heeft Cebeon uitgebreide ervaring met tijdregistratie of metingen om de kostprijs in beeld te brengen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite