Economie

Economische vraagstukken spelen bij alle overheden. Vanuit Europa wordt de werking van de gemeenschappelijke interne markt gestimuleerd waarbinnen goederen, personen, diensten en kapitaal zich vrij kunnen bewegen. Het Rijk heeft oog het ondernemersklimaat in belangrijke sectoren met inachtneming voor duurzaamheid.Op regionaal en lokaal niveau kunnen gemeenten en provincies accenten leggen om het economische vestigingsklimaat te verbeteren. Bedrijven leveren een bijdrage aan de infrastructuur, brengen diversiteit in winkel- en horeca-aanbod en geven een impuls aan het maatschappelijk leven.

Expertise

De kennis van Cebeon omvat:

  • inzicht in verschillen in de financiële administraties van gemeenten en provincies
  • de financieringssystematiek voor Economie in het gemeentefonds (cluster Overige Eigen Middelen) en het provinciefonds (cluster Economie): het volume, de objectieve verdeling en afbakening naar taken
  • de gevolgen van (europese) regelgeving op de activiteiten van ondernemingen in verschillende sectoren
  • financiële gevolgen voor gemeenten en provincies van economische beleidskeuzes, zoals de uitgifte van bedrijventerreinen op OZB-inkomsten en de uitkering uit het gemeente-/provinciefonds.
Producten

Onderhoud van het Gemeente- en Provinciefonds op basis van de ontwikkelde verschillenanalyse

  • het volgen de uitgaven en inkomsten voor gemeenten en provincies op het gebied van economische zaken, ook naar deelactiviteiten;
  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeentefonds en provinciefonds. In deze analyse wordt ook rekening gehouden met inkomsten, zoals marktbaten;
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Economie en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten/provincies door relevante schakels en achtergronden te benoemen

In beeld brengen gevolgen economisch beleid voor bedrijven

Om inzicht te verkrijgen in de consequenties van economisch beleid (vanuit Europa, Rijk en/of provincie/gemeente) voor bedrijven kan een monitoronderzoek worden verricht. Cebeon heeft aandacht voor het bereiken van een hoger voorzieningenniveau (bijvoorbeeld bedrijven in bepaalde sectoren) of juist voor de administratieve lasten.

Hiermee wordt inzicht verkregen of de doelstellingen worden gehaald. Ook kunnen vergelijkingen worden gemaakt tussen territoriale eenheden of sectoren.

Kosteneffecten van beleidswijzigingen

Het objectief doorrekenen van beleidswijzigingen op decentraal niveau voor de netto lasten van gemeenten of beleids/-wetwijzigingen op centraal niveau op de uitkering uit het gemeentefonds voor Economie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van de ontwikkeling van bedrijventerreinen op de uitkering uit het gemeente- of provinciefonds.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite