Leges aanleg telecomkabels: verklaarbaarheid van tariefverschillen

Voor de aanleg van telecomkabels in openbare gronden is een instemmingsbesluit vereist. Gemeenten brengen hiervoor leges in rekening. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de verschillen in deze leges aanzienlijk kunnen verschillen. Ook hanteren gemeenten uiteenlopende methodieken om de leges te berekenen. Voor het ministerie van EZK heeft Cebeon casestudies uitgevoerd om op detailniveau inzicht te verschaffen in de totstandkoming van leges en verklaringen te vinden voor verschillen tussen gemeenten. Daarnaast zijn ervaringen van aanvragers hierin betrokken.

Bij gemeenten is nagegaan hoe gemeenten de legestarieven onderbouwen, welke tariefsystematiek er wordt gehanteerd, welke handelingen er worden toegerekend, welke tijdsbesteding ermee is gemoeid, kostensoorten die in de leges worden betrokken, of gemeenten regionaal samenwerken en of tarieven kostendekkend zijn. Ook is er aandacht uitgegaan naar beleidsmatige afwegingen.

De ervaringen van aanvragers van instemmingsbesluiten zijn in het onderzoek bevraagd over aspecten van de aanvraagprocedure en legestarieven (hoogte en onderbouwing).

De uitkomsten van het onderzoek kunnen dienen als input voor een leidraad of handreiking voor gemeenten om te komen tot een transparantere legesheffing voor instemmingsbesluiten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite