Evaluatie BTW-compensatiefonds

In 2003 is het BTW-compensatiefonds (BCF) voor gemeenten, provincies en kaderwetgebieden ingevoerd om een aantal verstoringen die de BTW-wetgeving tot gevolg heeft, te elimineren. Het fonds is voornamelijk ingevoerd om de verstoring bij de keuze voor zelf doen of uitbesteden weg te nemen. Uit het BCF krijgen gemeenten, provincies en kaderwetgebieden in beginsel de BTW gecompenseerd die zij hebben betaald in het kader van het uitvoeren van overheidsactiviteiten. Voorafgaand aan de introductie van het BCF is een raming gemaakt van de omvang van het fonds die is bekostigd door uitnames uit het gemeente- en provinciefonds. In het evaluatieonderzoek is de omvang van deze uitnames nagecalculeerd evenals de verdelingen hiervan. Ook de BTW-component die samenhangt met specifieke uitkeringen en Europese subsidies en de omvang en verdeling van niet compensabele BTW op niet-ondernemerstaken is bepaald.

Voor dit onderzoek zijn alle provincies en kaderwetgebieden en een groot aantal gemeenten benaderd met vragenlijsten. Bij hen is de feitelijk gedeclareerde BTW bij het BCF in beeld gebracht, exclusief onderdelen die buiten het onderzoek vielen (zoals samenwerkingsverbanden en openbaar vervoer). Op basis van de feitelijke declaraties zijn de uitnames nagecalculeerd en zijn verdeelformules voor verschillende taakgebieden bijgesteld. Ook is de BTW-component die samenhangt met specifieke uitkeringen bepaald ten behoeve van mogelijke nettering van specifieke uitkeringen en Europese subsidies. In het kader van verkenningen naar mogelijke vereenvoudiging van het BCF is de BTW-component bepaald die samenhangt met niet compensabele niet-ondenemerstaken.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite