Verdeelmodel Provinciefonds

Cebeon heeft in opdracht van de beheerders van het provinciefonds een herijking uitgevoerd naar alle uitgavenclusters: Bestuur, Verkeer en vervoer, Water en milieu, Natuur en recreatie, Economische zaken, Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en Voorzieningen.
Hierbij is het onderscheid naar provinciale beheer- en ontwikkelstaken geïntroduceerd.

Er is uitgegaan van een sober en doelmatig uitgavenniveau door aan te sluiten bij de niveaus van provincies die voorzieningen (van een bepaalde kwaliteit) tegen lagere kosten realiseren dan andere provincies. In dit verband zijn de lasten en baten van alle provinciale taakgebieden gecodeerd en gerubriceerd op basis van gedetailleerde financiële administraties van alle provincies.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite