Taken en middelen provincies vanuit nationaal perspectief

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het toenmalige ministerie van Volkhuivesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft Cebeon onderzoek verricht naar de provinciale rol bij investeringen in ruimtelijk-economische ontwikkeltaken die vanuit nationaal perspectief waardevol worden geacht. Er is in beeld gebracht welke kosten daarmee zijn gemoeid en in hoeverre de provincies al beschikken over de benodigde middelen voor deze taken.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite