Herijking Provinciefonds

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Cebeon een voorstel ontwikkeld voor een nieuwe verdeling van het provinciefonds. Bij de verdeling van de 2,6 miljard euro via dit fonds is zo goed mogelijk rekening gehouden met de uiteenlopende omstandigheden waaronder provincies hun (wettelijke) taken moeten uitvoeren. Dit gebeurt door de verdeelmodellen te baseren op objectieve structuurkenmerken van provincies, in aansluiting op de leefwereld van provincies.

Deze opdracht past in een reeks van onderzoeken die Cebeon heeft verricht naar de ontwikkeling en herijking van het provinciefonds en andere financiële arrangementen. Daarnaast is Cebeon goed op de hoogte van de provinciale taken en organisatie op basis van provinciale opdrachten gericht op kerntakendiscussies (‘Nieuw voor oud’), benchmarking en formatieonderzoeken. In recente landelijke onderzoeken van Cebeon komen diverse actuele ontwikkelingen aan de orde die ook voor provincies relevant zijn, zoals de Omgevingswet en regiodeals.

Voor dit onderzoek werkt Cebeon samen met Lysias. Net als in andere opdrachten combineren we onze kennis en expertise op het gebied van overheidsfinanciën en verdeelmodellen met die van Lysias wat betreft provinciale taakorganisatie en bestuurlijke processen. Onze aanpak is erop gericht om in een zorgvuldig en transparant proces samen met de fondsbeheerders en provincies, te komen tot een betere, toekomstbestendige verdeling van het provinciefonds.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite