Onderzoek omvang en verdeling provinciefonds

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is in het bestuursakkoord Rijk en provincies gevraagd advies uit te brengen over een herziening van de financiële verhoudingen met de provincies. In de opdrachtformulering wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor zowel de omvang als de verdeling van het provinciefonds.  De Rfv wil met een goed onderbouwd advies komen over de toekomstige financiële verhoudingen rijk-provincies, dat als basis kan dienen voor nadere besluitvorming in het voorjaar 2009.

Ten behoeve van dit advies heeft de secretaris van de Rfv Cebeon gevraagd ondersteunend onderzoek te verrichten. Centraal bij deze werkzaamheden staat het tot stand brengen van een goed inzicht in de financiële positie van provincies op basis waarvan de Rfv een uitspraak kan doen over de gewenste verdeling en omvang.

Dit onderzoek heeft geleid tot de volgende producten:

  1. Rubriceren van lasten en baten uit de provinciale rekeningen naar de clusters uit het provinciefonds en een aantal onderdelen daarbinnen.
  2. Uitgavenanalyse: in kaart brengen van lasten en batenpatronen per cluster.
  3. Verschillenanalyse: aangeven relevante schakels en achtergronden bij gevonden verschillen in lasten en baten tussen provincies.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite