Onderzoek formatieomvang provincie Zeeland

Voor het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft Cebeon een uitgebreid formatieonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is in beeld gebracht hoe de uitgaven van de provincie Zeeland en de inzet van formatie zich verhouden tot een aantal benchmarks (de vergoeding uit het provinciefonds en uitgavenpatronen van een aantal referentieprovincies). Daarbij is rekening gehouden met lopende bezuinigingen, doelstellingen uit het collegeprogramma en de gevolgen van het bestuursakkoord tussen rijk en provincies. De bevindingen van dit onderzoek zijn door het provinciale bestuur overgenomen en worden gebruikt in het kader van de omvangrijke reorganisatie die de provincie Zeeland realiseert.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite