Inzicht in financiële positie

Nieuwe taken en de herverdeling van rijksmiddelen zorgen voor een onzekere financiële positie. Gemeenten herbezinnen zich op hun taken en dienstverlening. Is het verantwoord om nog verder te bezuinigen en hoe dan? Is onze financiële positie voldoende robuust? Hiervoor verricht Cebeon momenteel een aantal onderzoeken bij verschillende gemeenten. De wensen van gemeenten maken dat deze onderzoeken steeds een net andere invalshoek kennen. De uitgebreide expertise van Cebeon maakt het mogelijk flexibel in te spelen op uiteenlopende wensen van gemeenten.

Belangrijk vertrekpunt is steeds een financiële analyse waarbij de feitelijke lasten worden vergeleken met een referentiekader dat is gebaseerd op het gemeentefonds. Cebeon ontwikkelde hiervoor het IJkpunten Informatie Systeem (IJKIS). Vervolgens kan verder worden ingezoomd op:

  • specifieke beleidsterreinen om verschillen met referenties te duiden. Dit kan breed worden ingestoken op de openbare ruimte of het sociaal domein, maar ook op specifieke taken. Hierbij is vanzelfsprekend ook aandacht voor het voorzieningenniveau, efficiency, formatie en eigen middelen.  Dit biedt gemeenten handvatten om verbeteringen aan te brengen in hun dienstverlening of om efficiënter om te gaan met de beschikbare middelen.
  • een impactanalyse om de financiële positie verder te duiden. Hiervoor gebruikt Cebeon de DESTEP-analyse waarbij de effecten vanuit demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen in beeld worden gebracht.
  • toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie van gemeenten. Denk hierbij aan de effecten van groei of krimp, maar ook herindelingen of een positie als artikel-12 gemeente.
  • ontwikkeling van een beheersingsmechanisme of afwegingskader voor de gemeentelijke (meerjaren)begroting. Dit biedt gemeenten al in een vroeg stadium inzicht in budgettaire ontwikkelingen, zowel in de inkomstenbronnen als in de uitgaven. Cebeon ontwikkelt hierbij ook bekostigingsmodellen voor budgetten op wijk- en buurtniveau.

Tientallen gemeenten zijn de afgelopen jaren door Cebeon geholpen met dergelijke analyses. Cebeon brengt de feiten objectief in beeld, biedt inzicht en bereidt (bestuurlijke) keuzes voor in nauwe samenspraak met de opdrachtgevers.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite