Doorlichting kosten en scenario´s huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015

Twee Friese gemeenten gaan per 2015 over op een geïntegreerde uitvoeringsorganisatie. Tegelijkertijd was een nieuwe aanbestedingsronde nodig voor hulp bij het huishouden en is er een korting doorgevoerd op het gemeentelijke budget. Beide gemeenten zien in de nieuwe Wmo meer ruimte om de ondersteuning op een andere manier vorm te geven. Cebeon heeft de feitelijke en financiële consequenties van een aantal scenario’s inzichtelijk gemaakt, mede aan de hand van gegevens van referentiegemeenten. De volgende scenario’s zijn verkend:

  • overlaten aan de markt met een vangnet voor minima
  • een algemene voorziening met meerdere aanbieders
  • een algemene voorziening met één aanbieder en social return
  • dorpsgerichte voorziening met een budget per gebied
  • kaasschaaf waarbij indicaties in omvang worden verlaagd.

Ook is de uitgangssituatie van beide gemeenten in beeld gebracht, zowel in financiële zin als wat betreft de samenstelling van de cliëntpopulatie op gebiedsniveau.

Met de uitkomsten van het onderzoek waren beide gemeenten in staat om een fundamentele koerswijziging te onderbouwen die op voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak kan rekenen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite