Monitor uitvoeringskosten Wmo

Gedurende de jaren 2008 tot en met 2010 is door Cebeon in opdracht van het ministerie van VWS de Monitor uitvoeringskosten Wmo uitgevoerd. Hierin zijn de uitvoeringskosten van gemeenten in kaart gebracht, vóór en na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1-1-2007. Het gaat om zowel bestaande taken (maatschappelijk werk, welzijn, voorzieningen gehandicapten) als om nieuwe taken (met name huishoudelijke verzorging). Hiertoe is – in verschillende rondes – een groot aantal gemeenten bevraagd over het totale uitgaven en uitvoeringskosten voor de taken die onder de Wmo vallen. Voorts is gebruik gemaakt van gegevens van derden, waaronder die van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Het onderzoek heeft geleid tot een beredeneerd, onafhankelijk, niet-bindend advies voor het benodigde structurele respectievelijk incidentele bedrag aan uitvoeringskosten in het Wmo-budget.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite