Reële kostprijzen Jeugd en Wmo

Met het oog op een nieuwe aanbesteding heeft een grote gemeente de kostprijzen voor de producten c.q. resultaatgebieden Jeugd en Wmo (inclusief beschermd wonen) geactualiseerd. De berekeningen hiervoor zijn met ambtelijke inzet en ondersteuning door een extern bureau uitgevoerd. Voor het bepalen van de tarieven en onderliggende parameterwaarden is gewerkt met data van uiteenlopende herkomst en kwaliteit en zijn diverse aannames gedaan. De gemeente wil hierover meer zekerheid krijgen en tevens weten waar scherpere keuzes mogelijk zijn.

Op verzoek heeft Cebeon daartoe een uitgebreide, integrale second opinion verricht op de uitgevoerde kostprijsberekeningen (zowel natura als pgb’s). De second opinion heeft de gemeente meer dan verwacht inzicht geboden in de relevante ‘knoppen’ en de ruimte die er is om alternatieve keuzes te maken. Hiertoe zijn concrete aanbevelingen gedaan met kwantitatieve aanknopingspunten.

Aanvullend is de financiële doorrekening van de gemeente aan de hand van diverse scenario’s tegen het licht gehouden.

Per saldo heeft de second opinion als resultaat gehad dat de gemeente fors minder hoeft uit te geven aan maatwerkondersteuning van kwetsbare jeugdigen, volwassenen en ouderen.

In vervolg hierop heeft de tevreden gemeente Cebeon gevraagd een handzaam model te ontwikkelen. Met het opgeleverde kostprijsmodel kan de gemeente zelf ‘aan de knoppen draaien’ om tussentijdse wijzigingen door te voeren en scenario’s door te rekenen. Ook biedt het houvast in het gesprek met aanbieders om de sturing op transformatiedoelen verder invulling te geven.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite