Jeugd

Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor een breed jeugddomein. Door de Jeugdwet is hun takenpakket sinds 2015 uitgebreid met:

  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp en behandeling (ambulant en met verblijf) voor jongeren met psychische problematiek en/of (licht) verstandelijke beperking;
  • de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen, waaronder voogdij;
  • de jeugdreclassering, gericht op jongeren in criminaliteit.

Voor deze taken werken gemeenten regionaal samen. Ook is er afstemming en samenwerking met externe partijen op het gebied van justitie, passend onderwijs en (langdurige) zorg. Binnen de gemeente zijn er verbindingen met andere domeinen, zoals cultuur & sport, participatie en Wmo/wonen (overgang van 18- naar 18+).

Spiegel jeugdhulp

Op verzoek van diverse regio’s heeft Cebeon een spiegel jeugdhulp ontwikkeld, waarin kosten en trajecten van eenduidige categorieën voorzieningen onderling worden vergeleken. Voor de spiegel wordt gebruik gemaakt van gegevens op gemeenteniveau over jeugdhulp (van ambulant tot residentieel), jeugdbescherming en veilig thuis.

Ondersteuning gemeenten bij transformatie-opgaven

Cebeon ondersteunt een aantal grote gemeenten bij de uitwerking van het concept van populatiebekostiging. Zo ontwikkelen we in samenspraak met betrokken professionals instrumenten waarmee de gemeente de kosten van het zorggebruik voor een groot deel van het sociaal domein kan spiegelen aan objectieve kenmerken en problematiek onder verschillende populaties. Ook zetten we onze expertise in voor het helpen uitbalanceren van formatie-inzet voor wijkteams.
Om gemeenten bij zulke transformatie-opgaven goed van dienst te kunnen zijn, werken we nauw samen met inhoudelijke experts.

Effectiviteit jeugdstelsel

Gemeenten hebben behoefte aan heldere informatie voor de inhoudelijke en financiële sturing van het jeugdstelsel. Cebeon ondersteunt diverse gemeenten met onderzoek en advies om in deze behoefte te voorzien. Door scherpe analyses bieden we meer duiding aan –de effectiviteit van– de lokale situatie. Waar zinvol betrekken we hierbij ook de regionale context en de verbinding met eerstelijnszorg. Met de bevindingen kunnen gemeenten gerichte keuzes maken voor hun begroting, inkoop e.d..

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite