benchmarks en doorlichtingen

Gebiedsgericht sturingsmodel sociaal domein

Voor een G4-gemeente heeft Cebeon op verzoek de contouren geschetst van een financieel sturingsmodel voor het sociaal domein op gebiedsniveau. Dit dient als inspiratiedocument voor de directie en bouwt voort op een algemene toekomstvisie op de doorontwikkeling van het sociaal domein. In het inspiratiedocument is tevens aangegeven welke stappen nodig zijn om tot het beoogde sturingsmodel te komen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite