Monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Voorschoolse educatie

Vanaf 1 augustus 2020 zijn gemeenten verplicht om een aanbod van 960 uur voorschoolse educatie (VE) aan te bieden aan doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Tot die tijd was dat 10 uur VE per week. Doelgroeppeuters zijn peuters die volgens de gemeente een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het betreden van de basisschool, vaak vanwege minder gunstige omstandigheden in de thuissituatie. Met de extra uren VE hebben doelgroeppeuters een betere start op de basisschool, zo is de verwachting. Per 1 januari 2022 geldt een urennorm voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-denk en werkniveau, zodat de kwaliteit van VE kan verbeteren.

Monitoronderzoek

Met deze twee maatregelen is vanaf 2020 een investering van 170 miljoen euro extra gemoeid in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Het consortium van Sardes, Oberon en Cebeon voert tussen 2019-2023 de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) uit voor het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) en ministerie van OCW. Met de monitor wordt gekeken naar:

  1. het aanbod van 960 uur voorschoolse educatie (ve) voor doelgroeppeuters,
  2. de (voorbereidingen op de) inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker (pbm’er) in de ve en
  3. de besteding van de middelen binnen het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab).

Implementatie- en bestedingsonderzoek

Cebeon verricht het gemeentelijk bestedingsonderzoek. In de eerste meting zijn de bestedingen van het jaar 2019 in beeld gebracht bij ruim 50 gemeenten. De bestedingen bedroegen op landelijk niveau 473 à 561 mln. euro. De meeste middelen worden uitgegeven aan voorschoolse educatie, maar het gaat ook op specifieke bijdragen aan scholen, schakel- en kopklassen en activiteiten als verlengde schooldag. Naast de inzet van de Rijksbijdrage dekken gemeenten deze uitgaven uit eigen middelen al verschilt dit sterk tussen (typen) gemeenten. Grote gemeenten zetten duidelijk meer eigen middelen in terwijl kleinere gemeenten de Rijksbijdrage nog gedeeltelijk reserveren voor latere jaren.

Naast de rapportage is ook een infographic opgesteld dat belangrijkste bevindingen samenvat. Tezamen met de vervolgmeting van de implementatie van het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid is de rapportage aan de Tweede Kamer aangeboden.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite