Monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Voorschoolse educatie

Vanaf 1 augustus 2020 zijn gemeenten verplicht om een aanbod van 960 uur voorschoolse educatie (VE) aan te bieden aan doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Tot die tijd is dat 10 uur VE per week. Doelgroeppeuters zijn peuters die volgens de gemeente een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het betreden van de basisschool, vaak vanwege minder gunstige omstandigheden in de thuissituatie. Met de extra uren VE hebben doelgroeppeuters een betere start op de basisschool, zo is de verwachting. Per 1 januari 2022 geldt een urennorm voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-denk en werkniveau, zodat de kwaliteit van VE kan verbeteren.

Monitoronderzoek

Met deze twee maatregelen is vanaf 2020 een investering van 170 miljoen euro extra gemoeid in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). In een consortium met Sardes en Oberon voert R&C Beleidsondersteuning (Regioplan/Cebeon) een monitoronderzoek uit naar implementatie en besteding in het GOAB. Deze monitor richt zich enerzijds op nieuwe eisen VE en anderzijds op de besteding van het nieuwe GOAB-budget bij gemeenten en aanbieders. De monitor wordt uitgevoerd met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Implementatie- en bestedingsonderzoek

De Monitor Implementatie en besteding GOAB valt uiteen in twee onderzoeksdelen, te weten:
1) implementatieonderzoek en 2) bestedingsonderzoek. Het implementatieonderzoek bestaat uit twee metingen (in najaar 2019 en voorjaar 2021). Cebeon voert het bestedingsonderzoek uit dat plaatsvindt in de tweede helft van 2020.

Eerder verrichtte Cebeon al onderzoek naar de evaluatie specifieke uitkering voor gemeenten voor GOAB en de besteding van de middelen bij schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite