Monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Voorschoolse educatie

Vanaf 1 augustus 2020 zijn gemeenten verplicht om een aanbod van 960 uur voorschoolse educatie (VE) aan te bieden aan doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Tot die tijd was dat 10 uur VE per week. Doelgroeppeuters zijn peuters die volgens de gemeente een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het betreden van de basisschool, vaak vanwege minder gunstige omstandigheden in de thuissituatie. Met de extra uren VE hebben doelgroeppeuters een betere start op de basisschool, zo is de verwachting. Per 1 januari 2022 geldt een urennorm voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-denk en werkniveau, zodat de kwaliteit van VE kan verbeteren.

Monitoronderzoek

Met deze twee maatregelen is vanaf 2020 een investering van 170 miljoen euro extra gemoeid in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Het consortium van Sardes, Oberon en Cebeon voert tussen 2019-2023 de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) uit voor het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) en ministerie van OCW. Met de monitor wordt gekeken naar:

  1. het aanbod van 960 uur voorschoolse educatie (ve) voor doelgroeppeuters,
  2. de (voorbereidingen op de) inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker (pbm’er) in de ve en
  3. de besteding van de middelen binnen het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab).

Implementatie- en bestedingsonderzoek

Begin 2020 is gerapporteerd over de eerste meting van de implementatie in het najaar van 2019 (zie www.goab.eu). In het voorjaar van 2021 wordt de tweede meting uitgevoerd evenals de eerste bestedingsmeting. In 2021 en 2022 volgen nog vervolgmetingen.

Onlangs zijn alle gemeenten en aanbieders van ve benaderd met de vraag medewerking te verlenen aan de tweede meting. We hopen van harte dat zij deze keer en ook de volgende keren meedoen. De monitor levert belangrijke informatie op over de ontwikkelingen binnen goab/ve en is nodig voor verdere beleidsvorming. Na de zomervakantie van 2021 volgen een rapportage met cijfermatige gegevens, goede praktijkvoorbeelden, info graphics en een benchmark voor gemeenten.

Eerder verrichtte Cebeon al onderzoek naar de evaluatie specifieke uitkering voor gemeenten voor GOAB en de besteding van de middelen bij schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite