Zicht op cliëntervaringen jeugdhulp en … sociaal domein

eerste landelijk beeld en vergelijkende informatie

Voor het eerst sinds de decentralisatie van de jeugdzorg hebben gemeenten in 2016 onderzoek gedaan naar cliëntervaringen. Ruim een derde van de gemeenten heeft hiervoor gebruik gemaakt van een standaardvragenlijst. De uitkomsten van de cliëntraadplegingen zijn aangeleverd bij het ministerie van VWS. Op verzoek van VWS heeft Cebeon deze cijfers op een eenduidige manier verwerkt en vergeleken met het jeugdhulpgebruik. De resultaten zijn grafisch gepresenteerd en toegelicht in een landelijke rapportage.
Uit de cijfers komt een aantal interessante bevindingen naar voren. Cliënten blijken in ruime meerderheid positief te zijn over de toegang tot jeugdhulp, de hulpverlening zelf en de resultaten daarvan.

Jongere: “Begeleidster luistert goed naar me en probeert mij te begrijpen. Ze helpt me om samen oplossingen te vinden, zet me aan het denken.”

Ouders: “Ze weten wat voor hulp ik nodig heb en maken samen met mij daar een goed plan op en we kijken tussendoor of het nog goed gaat. En ik vind het fijn dat ik één begeleider heb.”

Ouder: “Hulpverlening goed afgestemd op de behoefte van mijn dochter. Goed onderbouwde rapportage die uitgebreid wordt besproken. Als ouders blijven wij de regie houden. Gaan goed om met privacy.”

Minder positief zijn cliënten over de samenwerking tussen organisaties. Ook in de toegang zien zij verbetermogelijkheden.

Ouders: “De communicatie tussen de hulpverleners was matig, de patiënt moet maar passen in de aangeboden mogelijkheden. Bredere hulp was aangewezen, die moet bij andere partijen gehaald worden. Hulpverlening heeft afwachtende houding, zelf veel extra werk hiervan.”

Ouders: “In een acute crisis is het moeilijk iemand te bereiken die hulp kan bieden. Politie kan/mag te weinig en begeleiders zijn niet bereikbaar, crisisdienst biedt ook geen hulp.”

client

De rapportage kunt u hier downloaden. De uitkomsten bieden eerste mogelijkheden tot onderlinge vergelijking tussen gemeenten.

een stap verder: meer inzicht door integrale benadering

Cliëntervaringsonderzoeken maken inzichtelijk hoe ondersteuning cliënten helpt en door hen wordt ervaren. Tegelijkertijd roepen ze interessante vragen op, omdat metingen geen zicht bieden op de redenen waarom cliënten tot een bepaald oordeel zijn gekomen. Wat zegt dit over de toegankelijkheid voor kwetsbare burgers of over de toereikendheid van de geboden zorg en ondersteuning? Bovendien kan een cliëntervaringsonderzoek binnen één beleidsveld, zoals de jeugdhulp, geen zicht bieden op de belangrijke uitdaging voor gemeenten in het sociaal domein: integraal zorg en ondersteuning bieden.

Nu de transformatie zich verdiept, zijn veel gemeenten op zoek naar mogelijkheden tot integrale meting en duiding van cliëntervaringen in het sociaal domein. In samenwerking met Regioplan kan Cebeon gemeenten helpen om hierop meer diepgaand zicht te krijgen, zowel binnen beleidsvelden als integraal voor het sociaal domein.

Wij bieden geen standaardmetingen, maar werken samen met de gemeente aan lokaal maatwerk. Door scherp te definiëren welke doelgroepen de gemeente wil bereiken en daarbij de best passende instrumenten te kiezen, krijgt cliëntervaringsonderzoek meer waarde voor bestuurders en burgers. Desgewenst kunnen we uitkomsten spiegelen aan de praktijk van andere gemeenten.

Meer informatie? Neem contact op met John van Leerdam.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite