Objectief toedelen budgetten sociaal domein aan wijken

Tegen de achtergrond van oplopende financiële tekorten op Jeugdhulp en Wmo wil een grote gemeente meer gebiedsgericht gaan werken. Met een meer integrale aanpak in het brede sociale domein op gebiedsniveau beoogt de gemeente een betere sturing op de kwaliteit en kosten van de ondersteuning van kwetsbare inwoners te realiseren.

Een essentiële schakel hierin is het wijkgericht toerekenen van de beschikbare middelen voor het sociaal domein. In eerste instantie wordt gewerkt met virtuele budgetten, maar het perspectief is een feitelijke verdeling in wijkbudgetten.
Om los te komen van historisch gegroeide patronen heeft Cebeon in opdracht van de gemeente een model ontwikkeld om budgetten geobjectiveerd toe te delen naar de verschillende wijken.

Ten opzichte van het huidige voorzieningengebruik en daarop afgestemde budgetten per wijk biedt het ontwikkelde objectieve model duidelijke voordelen. Het model is bruikbaar om de budgetten voor de verschillende voorzieningen gelijkwaardig toe te delen aan de wijken, beweegt mee met autonome ontwikkelingen in de wijkbevolking, en kan op eenvoudige wijze worden geactualiseerd. Tevens biedt het aangrijpingspunten om het functioneren van de sociale wijkteams verder te optimaliseren.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite